ایثار و‌ شهادت
دانش آموزان ممتاز ایثارگر در شهر ازنا تجلیل شدند.
حاج احمد لک رئیس بنیاد شهید نیز با تشکرازمدیران مدارس شاهد درخصوص رشدعلمی وتربیت فرزندان شاهد وایثارگر افزود: پدران این دانش آموزان ازهمین میز کلاس ها ومدارس پرورش یافتند و در روزگارغربت ارزش‌ها از کیان این کشور دفاع کردند و سنبل ایثار وشهادت گردیدند.