سخن سردبیر
خواستگاری مسئولانه
می گویند فردی قصد امر خیر داشت از او درصد پیشرفت کار را پرسیدند، گفت: ۵۰ درصد، گفتند چطور؟ گفت خانواده داماد راضی هستند...!!!